Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe FES (EX) Limited (FES) uw persoonlijke gegevens kan bewaren en verwerken tijdens haar activiteiten als een Elektriciteitsaannemingsbedrijf.

FES zet zich in voor het respecteren van de privacy van individuen en heeft stappen ondernomen om te voldoen aan de Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 (PECR) en de General Data Protection Regulation (GDPR), die op 25 mei 2018 in werking is getreden en is ontworpen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden rechtmatig, behoorlijk, transparant en voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden verwerkt.

FES houdt haar privacybeleid in de gaten en zal eventuele updates op deze webpagina plaatsen.

VERZAMELING VAN GEGEVENS

FES kan tijdens haar werkzaamheden persoonsgegevens verzamelen waarmee personen worden geïdentificeerd of kunnen worden geïdentificeerd.

Deze persoonlijke gegevens kunnen informatie bevatten zoals naam, leeftijd, huisadres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, organisatienaam, functie, bedrijfsadres en cv’s.

Persoonlijke gegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, waaronder persoonlijk, per telefoon, post, fax, internet en e-mail, op evenementen, conferenties en tentoonstellingen en via derden waar u toestemming hebt gegeven voor het delen ervan. We kunnen informatie verkrijgen en opslaan die openbaar beschikbaar is van externe bronnen, zoals van Companies House, en informatie die in de media en online is gepubliceerd.

GEBRUIK VAN GEGEVENS

Your personal data is held and processed by the F.E.S. in Uw persoonlijke gegevens worden bewaard en verwerkt door de FES in overeenstemming met de wettelijke grondslagen die zijn uiteengezet in de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name contract, legitiem belang en toestemming, en zoals uitgelegd in dit privacybeleid.

OPSLAG VAN GEGEVENS

FES bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het gebruik zoals hierboven beschreven in en/of zolang wij uw toestemming hebben om deze te bewaren. Als persoonlijke gegevens op een computerscherm worden bekeken, heeft de computer een automatisch vergrendelingssysteem als het onbeheerd wordt achtergelaten.

KLANTEN VAN FES (EX) LIMITED

Als u een klant bent van FES (EX) Limited of een vraag hebt over de diensten van het bedrijf, kunnen uw gegevens op contractuele basis door de FES worden verwerkt.

U kunt berichten ontvangen met betrekking tot de uitvoering van die producten en diensten.

Als u een eerdere klant bent, heeft FES een legitiem belang om u op een evenredige manier op de hoogte te houden van soortgelijke producten of diensten – tenzij of totdat u zich heeft afgemeld per e-mailenquiries@fes-ex.comof bel 01472 598987.

WERKNEMERS VAN FES

Als u een voormalige, huidige of toekomstige werknemer van FES bent, kan FES uw persoonsgegevens rechtmatig verwerken op basis van contractuele en wettelijke vereisten.

FES zal de gegevens bewaren en gebruiken om de relatie met u effectief, rechtmatig en adequaat te beheren tijdens het wervingsproces, terwijl u voor ons werkt, op het moment dat uw dienstverband eindigt en nadat u bent vertrokken. Veel van de informatie waarover FES beschikt, is door u verstrekt, maar sommige kunnen afkomstig zijn van andere interne bronnen, zoals uw manager, of in sommige gevallen externe bronnen, zoals referenten.

Waar nodig kan FES gegevens over uw gezondheid bijhouden, waaronder verzuimredenen. Deze informatie wordt gebruikt om te voldoen aan onze gezondheids- en veiligheidsverplichtingen en om FES en wettelijk ziekengeld, zwangerschapsuitkering, etc. te administreren en te beheren.

FES zal alleen informatie over u aan derden verstrekken als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, als dit nodig is om uw werk te kunnen doen of om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u, bijvoorbeeld wij het kan zijn dat u bepaalde gegevens moet doorgeven aan onze pensioenuitvoerder (zie ‘Gegevensdeling’ hieronder). FES kan ook informatie opslaan die is verstrekt door mensen die interesse tonen om voor ons te werken, hetzij via een formele sollicitatie of informeel.

AANNEMERS VAN FES

FES bewaart en verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot contacten bij externe bedrijven die zijn gecontracteerd om haar activiteiten te ondersteunen, zoals vereist door overeengekomen contracten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, technische adviseurs, leveranciers van elektrische groothandels, onderaannemers voor alleen arbeid, enz …

MARKETING COMMUNICATIE

FES houdt haar klanten en geïnteresseerden graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen bij FES Onze marketinguitingen zijn bedoeld om relevant, evenredig, evenwichtig te zijn en een minimale privacy-impact te hebben.

FES gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het verzenden van marketingcommunicatie als er een gerechtvaardigd belang is.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze. website is eigendom van en wordt beheerd door F.E.S. (EX) Limited, een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland onder ondernemingsnummer 05518227, waarvan het geregistreerde adres en het belangrijkste handelsadres 20 Wilton Road, Grimsby, DN36 4AW is.

Deze site wordt beheerd en gecontroleerd in het Verenigd Koninkrijk en valt onder de wetten van het Verenigd Koninkrijk. Degenen die ervoor kiezen om deze site vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De informatie op deze website is samengesteld om algemene informatie te verstrekken over F.E.S. (EX) en haar dochterondernemingen. Behalve waar expliciet aangegeven, vormt niets op deze website een aanbod om contractuele verplichtingen aan te gaan.

Terwijl F.E.S. (EX) zorgt en neemt alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist en up-to-date is op het moment van bijwerken, de informatie op deze website wordt geleverd “zoals ze is” zonder enige garantie van welke aard dan ook. Er kan enige vertraging optreden tussen het optreden van significante wijzigingen in de zaken van F.E.S. (EX) en deze website worden bijgewerkt om deze wijzigingen weer te geven. F.E.S. (EX) is niet verantwoordelijk en zal niet verantwoordelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit enige onnauwkeurigheid of weglating van informatie op deze website.

Alle informatie waarvan wordt vastgesteld dat deze door een derde partij is verstrekt, wordt beschikbaar gesteld door F.E.S. (EX) te goeder trouw, maar F.E.S. (EX) aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit of juistheid van dergelijke informatie. U dient dergelijke informatie rechtstreeks bij deze partijen te verifiëren.

F.E.S. (EX) doet geen uitspraken over en heeft geen verantwoordelijkheid met betrekking tot materiaal of informatie die u verkrijgt van een andere website waartoe u toegang hebt via deze.

Behalve zoals aangegeven, bezitten wij het auteursrecht op elke pagina van deze website. Geen enkele reproductie van enig deel van deze website mag voor commerciële doeleinden worden gebruikt, noch mag deze worden gewijzigd of opgenomen in enig ander werk, publicatie of site, hetzij in hardcopy of elektronisch formaat, inclusief plaatsing op een andere site. Alle rechten zijn voorbehouden.

HET DELEN VAN GEGEVENS

FES is te allen tijde eigenaar van de persoonsgegevens waarover zij beschikt. Uw gegevens worden nooit aan derden verkocht en FES heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens in een beveiligde omgeving blijven.

FES deelt deze alleen met derden in het geval van vertrouwde ‘gegevensverwerkers’, ‘gezamenlijke gegevensbeheerders’ of ‘gemeenschappelijke gegevensbeheerders’ met wie we contracten hebben afgesloten om verdere gegevensbescherming te garanderen, of waar we wettelijk verplicht zijn om dat te doen.

DATA VERWERKERS GEBRUIKT DOOR FES

Persoonlijke gegevens in het bezit van FES kunnen worden verwerkt door vertrouwde externe gegevensverwerkers als we een passend contract hebben om verdere gegevensbescherming te garanderen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Waar gegevensverwerkers hun hoofdkantoor buiten de EU hebben, is gezorgd voor aanvullende bescherming.

De belangrijkste gegevensverwerkers worden hieronder vermeld.

  • Mailchimp (The Rocket Science Group, Atlanta) is gecontracteerd om de levering van e-mailcommunicatie te beheren. Mail Chimp is gecertificeerd onder het EU-VS ‘Privacy Shield’ en heeft daarnaast een ‘Data Processing Addendum’ verstrekt dat naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming verplicht.
DATARETENTIE

Gegevens worden door het FES slechts bewaard zolang zij daar een legitieme reden voor heeft. Waar uw informatie niet langer nodig is, wordt deze permanent en op een veilige manier verwijderd.

  • Klantgegevens worden bewaard gedurende 6 jaar plus het lopende jaar na aankoop, in overeenstemming met de eisen van HM Revenue and Customs
  • Werknemersgegevens worden bewaard zolang de arbeidsovereenkomst van kracht is of 3 jaar na het einde van het belastingjaar waarin het dienstverband is beëindigd, in overeenstemming met de PAYE-vereisten.
  • Gegevens van afgewezen sollicitanten worden bewaard gedurende 1 jaar na de startdatum van de afgewezen sollicitant, in overeenstemming met de wettelijke vereisten
  • Gegevens met betrekking tot aannemers voor FES worden bewaard voor de duur van het gecontracteerde werk en 6 jaar plus het lopende jaar daarna, in overeenstemming met de vereisten van HM Revenue and Customs
  • Gegevens met betrekking tot een kandidaat zoals een cv worden maximaal 1 jaar bewaard en daarna definitief vernietigd
  • Marketingcontacten die geen andere relatie hebben met de FES worden alleen in onze database bewaard als ze binnen 3 maanden na het verzoek toestemming hebben gegeven, anders worden ze verwijderd

FES zal op verzoek reageren op elk verzoek om toegang tot gegevens in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

FES zal ook, indien gevraagd, het recht van individuen respecteren om te vragen om volledig vergeten te worden, voor zover dit de wettelijke vereisten niet ondermijnt.

Als u van mening bent dat de informatie die FES over u heeft onjuist of onvolledig is, laat het hen dan zo snel mogelijk weten en zij zullen alle informatie corrigeren die onjuist blijkt te zijn.

CONTACT DETAILS

IAls u opmerkingen, vragen of opmerkingen heeft over hoe FES omgaat met persoonsgegevens, of met betrekking tot uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van FES, neem dan contact op met:

F.E.S. (EX) Limited, 20 Wilton Road, Grimsby, DN36 4AW enquiries@fes-ex.com

Als u contact wilt opnemen met de Information Commissioner’s Office, gaat u naar: https://ico.org.uk/concerns

Meest Recente Nieuws

Power Generation E&I Services

Our team has extensive experience in the design, procurement and installation of upgrades in the power generation sector. We recently completed work for a longstanding client in the industry, for whom we regularly carry out work across Europe. The client’s scope was to complete electrical and instrumentation installation and upgrade works within the UK, as…

Meer Informatie
Top